PLC คืออะไร?

PLC ย่อมาจากคา ว่า “Programmable Logic Controller” เป็นอุปกรณ์ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสที่
มีหน่วยความจา ในการเก็บโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อกับ ขั้วเข้า และ
ขั้าออก PLC นี้ยังมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น PC ซึ่งย่อมาจาก “Programmable Controller” และ SC ซึ่งย่อมา จาก “Sequence Controller PLC” ขนาดเล็ก อาจเรียกเป็นตัวซีเควนเซอร์(Sequencer)PLC ถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวสำคัญตัวหนึ่ง ในการควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องปั๊มลม ให้ทำงานอย่างอัตโนมัติ ในระบบ FA (Factory Automation) PLC จะถูกใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ทำงานของเครื่องจักร ลดของเสีย ทา ให้เครื่องจักรทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ เป็นการลดงานของคนงาน ที่ใช้ในโรงงานมีตั้งแต่ PLC ที่มีขนาดใหญ่ หรือ เป็นระบบควบคุมสายการผลิตภายในโรงงานจนกระทั่ง ถึง PLC ขนาดเล็กซึ่งใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

ลักษณะโครงสร้างของ PLC

โครงสร้างภายในของ PLC
จากรูปด้านบน ลักษณะโครงสร้างภายในของ P LC จะประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้
1.ภาคอินพุท (Input Section)
2.ตัวประมวลผล (CPU)
3.หน่วยความจา (Memory)
4.ภาคเอาท์พุท (Output Section)
5.แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

1.ภาคอินพุท (Input Section)


ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามา จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลต่อไปยังตัวประมวลผล( CPU) เพื่อนำไป
ประมวลผลต่อไป โดยข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นสัญญาณอินพุทมาจากเซนเซอร์ ลิมิตสวิตช์ และ เอนโคด
เดอร์ (Encoder) เป็นต้น

2. ตัวประมวลผล (CPU)


ทำหน้าที่คำนวณและควบคุม ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของ PLC ภายในจะประกอบด้วย
วงจรลอจิกหลายชนิดและจะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการทางานเป็นหลักแทนอุปกรณ์จาพวกรีเลย์
เคาน์เตอร์ไทม์เมอร์ และซีเควนเซอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถออก แบบวงจรโดยใช้ รีเลย์หรือ Ladder
Diagram ได้ CPU จะยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุทต่างๆ จากนั้นจะทา การประมวลผลและเก็บข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลที่เหมาะสม และถูกต้องออกไปยังอุปกรณ์
เอาท์พุท

3.หน่วยความจา (Memory)

ทำหน้าที่เก็บรักษาโปรแกรม และข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน โดยขนาดของหน่วยความจำ จะถูก
แบ่งออกเป็นบิตข้อมูลภายในหน่วยความจา 1 บิตก็จะมีค่าสภาวะทางลอจิก 0 หรือ 1แตกต่างกัน แล้วแต่
คำสั่ง ซึ่ง PLC ประกอบด้วยหน่วยความจา สองชนิด คือ ROM และ RAM
RAM ใช้ทา หน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และ ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ PLC หน่วยความจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็ก ๆ ต่อไว้เพื่อใช้เป็นไฟเลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและการเขียนข้อมูลลง ใน RAM ทา ได้ง่ายมาก เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับงานในระยะทดลองเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมอยู่บ่อยๆ
ROM ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ PLC ตามโปรแกรมของผู้ใช้หน่วยความจาแบบ ROM ยังสามารถแบ่งได้เป็นEP ROM ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม นอกจากน้ยังมีแบบEEPROM หน่วยความจา ประเภทนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม สามารถใช้งานได้เหมือนกับR AM แต่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สา รอง แต่ราคาจะแพงกว่าเนื่องจากรวมคุณสมบัติของ ROM และ RAM ไว้ด้วยกัน

4.ภาคเอาท์พุท (Output Section)

ทา หน้าที่รับข้อมูลจากตัวประมวลผล แล้วส่งต่อข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น ควบคุม
หลอดไฟ มอเตอร์ และวาล์ว เป็นต้น

credit ภาพ : http://www.rtafshooting.com


1 ความคิดเห็น:

  1. Our V-belts with aramid tension members have the highest strength / weight ratio, ie 2 to 3 times higher than other organic fibers. V-belt with aramid is an organic polyaramid fiber that is manufactured using complex chemical processes. V-belts with aramid tension members have a higher breaking load with negligible elongation Visit pixgermany for more details!

    Keilriemen mit Aramid

    ตอบลบ